Adalet Bakanlığı 3 Bin 721 Sözleşmeli Gardiyan, Katip Personel Alımı Şartları Ne Zaman Alınacak Başvuru Tarihleri

Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmak üzere alalarında katip, gardiyan, sağlık memuru, şöför, aşçı, kaloriferci ve teknisyen olmak üzere 3 bin 258 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Alınacak sözleşmeli personel şartları ve ne zaman alınacakları detayları haberimizde.

Adalet Bakanlığı 3 Bin 721 Sözleşmeli Gardiyan, Katip Personel Alımı Şartları Ne Zaman Alınacak Başvuru Tarihleri
Adalet Bakanlığı 3 Bin 721 Sözleşmeli Gardiyan, Katip Personel Alımı Şartları Ne Zaman Alınacak Başvuru Tarihleri

Adalet Bakanlığı tarafınan sözleşmeli personel alınacak. Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere aralarında infaz koruma memuru (gardiyan), katip, kaloriferci, sağlık memuru, şoför ve teknisyen gibi pozisyonlarda görevlendirilmek üzere toplam 3 bin 701 sözleşmeli personelin alınacağı duyuruldu. Sözleşmeli personel alımları Kamu Personeli Seçme Sınavı puanları esas alınarak alınacağı açıklandı.


Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan kurumlarda çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alım şartları arasında KPSS puanının 70 puan ve üzerinde olması şartı getirildi. Adalet Bakanlığı bünyesinde çalıştırılacak sözleşmeli personellerin katip kadroları için ilk etapta uygulama sınavına girecekleri daha sonra ise mülakata alınacakları öğrenildi. Diğer pozisyonlar için ise şartları yerine getiren adaylar arasından KPSS puanları en yüksek olandan başlayıp mülakata çağrılacak isimler arasında başarılı olanlar sözleşmeli personel olarak görev yapabilecek.


Sözleşmeli personel olarak çalışmak isteyenlerin başvuraları 19 Eylül ile 27 Eylül tarihlerinde başvurularını yapması gerekiyor. Uygulama sınavlarında başarılı olan adayların söz sınavları mükalatı ise 31 Ekim tarihinde yapılacağı öğrenildi. Başvuru yapacak adayların lise ve ortaöğretim mezunları olanlar için 2014 KPSS puanları Lisans mezunu adaylar için 2016 KPSS puanlarının dikkate alınacağı öğrenildi. Başvuru yapılacak pozisyonlar için sözleşmeli personel alımlarının KPSS puanının yüksekliğine bakılarak en yüksek puandan başlamak üzere adayların çağrılacağı belirtildi.


ADALET BAKANLIĞI BÜNYESİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMLARI YAPILACAK POZİSYONLAR VE SAYILARI


Ceza İnfaz Kurumu Katibi: 201 Katip


İnfaz ve Koruma Memuru (Gardiyan): 3 bin 258


Sağlık Meruru Personeli: 63


Şöför Personeli: 121


Aşçı Personeli: 14


Kaloriferci Personeli: 15


Teknisyen Personile: 49


ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU GENEL ŞARTLARI


KPSS puanının 70 ve üzerinde olması


Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu


Sözleşmeli Personel Başvuru Formu


Türk Vatandaşı Olmak


Herhangi bir Kamu haklarından mahrum bulunmamak


Askerlikle ilgisinin bulunmaması veya ertelemiş bulunmak veya yedek sınıfında bulunmak


Güvenlik soruşturması sonucunda olumlu bulunmak


Sağlık Bakanlığı tarafından tam teşekkülü bir hastaneden görevini yapabileceğine dair sağlık raporu almak


Başvuruların yapılacağı son tarih olan 27 Eylül tarihine kadar 18 yaşına girmiş olmak


ÖZEL ŞARTLAR


ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ÖZEL ŞARTLARIA- Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna yerleşebilmek için ;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 27 Eylül 2016 itibariyle 18 yaşını doldurmuş

olmak, merkezî sınavın (KPSS- 2016 ve 2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 30 yaşını

bitirmemiş olmak,(Lisans mezunları 01 Ocak 1986, Önlisans ve Ortaöğretim mezunları 01 Ocak 1984

ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

c) Erkeklerde 170 cm., kadınlarda 160 cm.’den kısa boylu olmamak,

d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla,

17’den az olmamak,B- Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

a) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek

yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve

dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim

kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar

dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim

Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya

da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi

dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası

istenmeyecektir.)

c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı

metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu

belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada

yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak

uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan

kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit

edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki 

kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat

edilecektir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının

yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul

edilecektir.C- Sözleşmeli diğer sağlık personeli (sağlık memuru) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

Meslek liselerinin hemşirelik, toplum sağlığı veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun

olmak ya da bu bölümlerin lisans veya önlisans programlarından mezun olmak,

D- Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

E- Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarına yerleşebilmek için;

a) En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

F- Sözleşmeli destek personeli (aşçı ve kaloriferci) pozisyonlarına yerleşebilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların ilgili branşta

düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

gerekmektedir.5. Başvuru tarihi :

Başvurular 19 Eylül 2016 günü başlayıp, 27 Eylül 2016 günü mesai saati bitiminde sona

erecektir.6. Başvuru yeri ve şekli:

Adaylar, yapılacak olan sözlü sınav ve uygulamalı sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından

veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri EK-1 başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi

ve sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı yada komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile

birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar ilgili adalet komisyonu başkanlığına veya mahalli

Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuracaklardır. Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu

Başkanlığı ya da mahalli Cumhuriyet Başsavcılığı aracı kılınmaksızın doğrudan posta veya kargo ile

yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurulara ilişkin evrak; masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi

(APS) ile ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına ivedi gönderilecektir.

Usulüne uygun olarak başvuru süresi içinde mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuran ve APS

masrafını da ödemek suretiyle evrakını teslim eden adayların başvuruları kabul edilecektir.

Adaylar bir unvan için sadece bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının

yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı unvan için birden fazla komisyona başvurulması

durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme

işlemleri yapılmayacaktır.

Adaylar farklı unvanlara ilişkin personel istihdamına yönelik diğer ilanda aranan şartları

taşımaları halinde; ayrı ayrı bu unvanlar için de aynı veya farklı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet

komisyonu başkanlığına başvuru yapabileceklerdir.7. Sınav yeri:

EK-2 listede belirtilen adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarıdır.8. Sınava alınacak aday sayısı ve ilânı:

Sözlü sınava katılacak teknisyen, sağlık memuru, aşçı, kaloriferci adayları, ile uygulama

sınavına katılacak büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), şoför ve boy-kilo ölçümüne katılacak

infaz ve koruma memuru adayları sözlü sınavdan önce 06 Ekim 2016 tarihinde komisyonlarda, varsa

Cumhuriyet başsavcılığı internet sayfalarında yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.9. Boy kilo ölçümü:

İnfaz ve koruma memurları için ilan edilen pozisyon sayısının beş katı aday içerisinden boy ve

kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan

infaz ve koruma memuru adaylarının boy ve kilo ölçümleri 10-11 Ekim 2016 tarihlerinde yapılacaktır.

Boy kilo ölçümüne katılmayanların mazeretleri kabul edilmeyecek, sözlü sınava katılamayacaklardır.

10. Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) uygulama sınav tarihi:

12 Ekim 2016 tarihinde adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç

dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı

yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava

devam edilecektir.11. Şoförler için uygulama sınav tarihi: 14 Ekim 2016 tarihinde yapılacaktır. Belirtilen günde

uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.12. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması:

Boy kilo ölçümünün yapılacağı tarihte sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memuru adaylarının

güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-8) doldurarak (4 adet) vukuatlı nüfus kayıt

tablosu ile birlikte sınavı yapacak olan adalet komisyon başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Teknisyen, sağlık memuru, aşçı, kaloriferci adayları, ile uygulama sınavına katılacak büro

personeli (ceza infaz kurumu katibi) ve şoför adaylarının sözlü sınava girmeye hak kazananların

isimleri 18 Ekim 2016 tarihinde ilan edilmesi gerekmekte olup, ilan edilen adayların güvenlik

soruşturması ve arşiv araştırması formunu (EK-8) doldurarak (4 adet) vukuatlı nüfus kayıt tablosu ile

birlikte en geç 24 Ekim 2016 tarihine kadar sınavı yapacak olan ilgili adalet komisyon başkanlığına

teslim etmeleri gerekmektedir.13. Sözlü sınav tarihi:

Sözleşmeli infaz ve koruma memuru, büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği), teknisyen, diğer

sağlık personeli (sağlık memuru), destek personeli (şoför, aşçı ve kaloriferci) sözlü sınavı 31 Ekim 2016

ve devam eden günlerde yapılacaktır. Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri

sınavı yapacak ilgili komisyonca belirlenerek ilan edilecektir.14. Sınav şekli:

Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır.

15. Sözlü sınav konuları:

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi (20 puan),

c) Genel kültür (20 puan),

d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),

 konularından oluşmaktadır.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması

gerekecektir.

Şoför kadrolarına atanacak adayların mesleki bilgisi tespit edilirken araç başında ve araç

kullanma becerisi ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

Aşçılık sözlü sınavında; halk eğitim müdürlükleri veya diğer kurumlarda aşçılık işlerinden

anlayan ehil bir kişinin görüşüne başvurulabilir.16. Nihai Başarı Listesi:

Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik

ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. İnfaz ve

koruma memuru ile büro personeli (ceza infaz kurumu katipliği) pozisyonlarına atanacaklara ilişkin

nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu,

yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan

başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek

puandan başlayarak sıralanacaktır.17. İlânda belirtilen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adaylar hakkında yapılan tüm

işlemler iptal edilecektir.18. Sınav sonucunun tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya

yerleştirme onayının tebliğinden sonra 15 gün içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları

taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre

yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır.19. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem

yapılacaktır.20. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin yerleştirilmeleri ihtiyaç durumu dikkate

alınarak belirlendiğinden; söz konusu pozisyonlara müracaat edeceklerin sınava başvuru tarihinden

önceki mazeretleri kurum içi istihdama esas alınmayacak olup, ilgililerin ileride mağduriyete

uğramamaları açısından (eş, sağlık, öğrenim gibi) durumlarına en uygun adalet komisyonuna

başvurmaları gerekmektedir. 


TÜM ŞARTLAR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN

adalet bakanlığı personel alımı gardiyan alımı 2016 katip alımı 2016 adalet bakanlığı katip alımı infaz koruma memuru alımı adalet bakanlığı sözleşmeli personel şartları personel alımı ne zaman gardiyan alımı katip al
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Rusya Türkiye'ye Uçuşları Kısıtladı
Rusya Türkiye'ye Uçuşları Kısıtladı
Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca’dan Açıklama: Önlemleri Gevşettik Maalesef
Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca’dan Açıklama: Önlemleri Gevşettik Maalesef